Druk bezochte algemene ledenvergadering KBO-Elshout

Op woensdagmiddag 20 maart werd de jaarlijkse ledenvergadering gehouden in D’n Elshof. Een zaal vol belangstellenden en na het kopje koffie werd de vergadering geopend door voorzitter Jan van Oijen. Er was 1 minuut stilte voor 13 overleden leden. Maar er was ook goed nieuws:  het ledenaantal was gegroeid naar 316 en er waren het afgelopen jaar 4 gouden en 2 diamanten huwelijksjubileums te vieren. Ook waren een aantal leden 25 jaar lid van KBO. Zij kregen een oorkonde, een roos en een cadeaubon.

De financiën werden besproken. De kascommissie had deze gecontroleerd en akkoord bevonden. Besloten was om dit jaar nog geen verhoging van de contributie te doen.

Mevr. I . Veldkamp had te kennen gegeven te willen stoppen als bestuurslid en voor haar was er een dankwoord en bloemen. Besloten is dat het bestuur geen aanvulling zoekt en uit zeven bestuursleden blijft bestaan. Dit was verleden jaar tijdelijk verhoogd naar acht. Twee bestuursleden waren herkiesbaar en zijn met algemene stemmen herkozen.

De activiteiten voor dit jaar werden medegedeeld en na de rondvraag werd ieder bedankt voor zijn/haar aanwezigheid en was het tijd voor een drankje.

Na de pauze was het woord aan bestuurslid Henk van Kuyk. In 2023 is door het voltallige bestuur een aantal sessies belegd waarin het beleidsplan voor 2023 – 2028 is uitgestippeld. Uit een vergelijking van de leeftijdsopbouw van de inwoners van Elshout in relatie tot de leeftijdsopbouw van de KBO leden zijn een paar interessante conclusies te trekken: de KBO Elshout is zeer sterk vertegenwoordigd onder de senioren van Elshout.

  • Vanaf 60 jaar zijn 41 % van de inwoners lid
  • Vanaf 70 jaar zijn 68 % van de inwoners lid
  • Vanaf 80 jaar zijn 90 % van de inwoners lid.

Daarmee vervullen we een belangrijke functie in de Elshoutse gemeenschap. Onze stelling is dan ook; vroeg of laat wordt je lid van de KBO Elshout. Waarom zou je dan al niet op tijd lid worden en profiteren van alle activiteiten.

Uit de prognoses van de leeftijdsopbouw voor de komende 10 jaar blijkt dat we jaarlijks een 10-12 nieuwe jongere leden vanaf 55 jaar nodig hebben om ervoor te zorgen dat er een goede verdeling blijft tussen alle leeftijdscategorieën van 55- 100 jaar. In 2023 is de KBO hard gegroeid van 285 naar 316 leden op dit moment.

Een belangrijk uitgangspunt bij het beleidsplan is om alle leden actief bij de vereniging te betrekken. Daarvoor is het nodig om activiteiten te organiseren die voor alle leeftijdsgroepen binnen de KBO leden aantrekkelijk zijn. De een wil liever kienen of kaarten , de ander meedoen aan de workshops kiekeboe, glasfusen, Kunst door de brievenbus, de ander wil graag een praatje maken, actief meedoen met maandelijkse fietstochten op woensdagochtend of maandagmiddag of aan de vele excursies die georganiseerd worden.

Ten aanzien van welzijnbevordering en onderlinge band tussen de leden is in het beleidsplan de keuze gemaakt om wekelijks op woensdagmorgen inloopochtenden te gaan organiseren. Daar zijn we sinds januari mee gestart. Door, naast gezellig bij te praten onder genot van een kopje koffie of thee, wekelijks issues toe te voegen zoals Repair Cafe, Woonveste, Bijeen en computerhulp hopen we ook de leefbaarheid te kunnen vergroten in een tijd waarin de regering maar verwacht dat iedereen langer in zijn eigen woonomgeving blijft wonen.

Om dit laatste nog extra cachet te geven gaan 2 bestuursleden Jan van Oijen en Tini van Delft een cursus volgen als Vrijwillige Ouderen Adviseur om leden gericht te ondersteunen bij allerlei vragen op het gebied van wonen en welzijn. Het uitgangspunt daarbij is dat we denken dat onze leden graag zo lang als mogelijk is in Elshout willen blijven wonen. We vinden het als bestuur belangrijk dat we terug kunnen vallen op vertrouwde adviseurs uit Elshout. Daarmee hopen we de drempel voor een individueel gesprek te verlagen.

De verdergaande digitalisering van de maatschappij gaat verder. Ook hier kunnen we niet stil blijven staan en zullen we onze leden daarbij ondersteunen waar mogelijk. Op de inloopochtend is om de 4 weken Denise Hasaleers aanwezig om ons vooruit te helpen in de digitale wereld. En afgelopen keren blijkt dan maar weer dat de juiste kennis van het gebruik van de mobiele telefoon weer nieuwe toepassingen geeft. En oefening baart kunst blijkt hier zeker het geval.

Dit zijn zo een paar onderdelen uit het beleidsplan 2023-2028. Een aantal zaken zijn al geconcretiseerd. Andere zaken gaan we oppakken of de haalbaarheid onderzoeken.

KBO Elshout heeft een actieve uitstraling. Dit is alleen mogelijk door de vele vrijwilligers binnen de vereniging die dit draaiende houden. Als bestuur zijn we iedereen daarvoor dankbaar en hopen nog jaren een beroep op ze te kunnen doen.